กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัย นายเชาวลิต สีแนน หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม ในด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จำนวน 15 คน ครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 54 คน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จำนวน 767 คน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จำนวน 767 คน เด็ก เยาวชน ประชาชนที่เป็นผู้เรียนในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 50 คน เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้เรียนในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 50 คน การวิจัยมีระยะเวลาในการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านหลักการกระจายอำนาจ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมากทุกด้าน ระยะที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการศึกษาในระบบ ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ และด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก และระยะที่ 3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการจัดการศึกษาในระบบ ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ และด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวม มีความพึงพอใจมาก