เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายอนุคามี ศรีธนูมาศ

เรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะหลักภาษาไทย ชุด สนุกกับชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน อนุคามี ศรีธนูมาศ ปีที่ศึกษา 2557 บทคัดย่อ รายงานครั้งนี้เป็นรายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะหลักภาษาไทย ชุด สนุกกับชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะหลักภาษาไทย ชุด สนุกกับชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวถนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะหลักภาษาไทย ชุด สนุกกับชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวถนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะ หลักภาษาไทย ชุด สนุกกับชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวถนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะหลักภาษาไทย ชุด สนุกกับชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แผนการจัด การเรียนรู้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะหลักภาษาไทย ชุด สนุกกับชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะหลักภาษาไทย ชุด สนุกกับชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะหลักภาษาไทย ชุด สนุกกับชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.89/84.23 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะหลักภาษาไทย ชุด สนุกกับชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะ หลักภาษาไทย ชุด สนุกกับชนิดของคำ โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก