เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสาวนุชนารถ สหวิริยะสิน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์