เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางฐิตา ตัญจะโร ครูโรงเรียนบ้านทับโกบ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3