การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง สุขภาพดีสร้างได้ในตลาดเก่า ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรม กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง สุขภาพดีสร้างได้ในตลาดเก่า ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรม กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ เถลิงศักดิ์ ราชชำรอง โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย