เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางยุวดี อนันทบริพงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน