เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางมาริษา หมัดหนิ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสะพานเคียน

รายงานผลการพัฒนาและศึกษาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน