เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางอรุณศรี อินทรัตน์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคูหา

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค 21101) กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1