เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางจีราพร หนูรักษ์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคูหา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ