รร.ชุมชนบ้านนาทับ:พัฒนาบารายพื้นที่ศาสนาในชุมชน

๗ ก.ค.๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับนำนักเรียนพัฒนาบารายบ้านโล๊ะแขก ม.๘ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา