รร.ชุมชนบ้านนาทับ:กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือฯ

๕ ก.ค.๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับนำลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์