รร.ชุมชนบ้านนาทับ:พัฒนาวัดปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๗ ก.ค.๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับนำนักเรียนร่วมพัฒนาวัดนาเจริญ ม.๖ ต.นาทับ อ.จะนะ