เพิ่มเผยแพรผลงานวิชาการคลิกที่นี่
 
รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ 3 ขั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 ผู้วิจัย นายเถลิงศักดิ์ ราชชำรอง  
โครงการพัฒนาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปรัง  
โครงการพัฒนาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปรัง