หนังสือยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับรางวัล "ครูดีหศรีสงขลา ๒๕๕๗" 
สพป.สงขลาเขต ๓ ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือมูลนิธิครูดีศรีสงขลา 
เชิญร่วมงานวันกตัญญู ผู้บริหารสัมพันธ์ สพป.สงขลา 3 ครั้งที่ 1  
อบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ ว 10 ว 17