เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด: ร่วมพิธีสวนสนามลูกเสือ  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : มอบผลไม้  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : กีฬาสีภายในโรงเรียน  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : มอบผลไม้  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : กีฬาสีภายในโรงเรียน  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : มอบผลไม้  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
กลยุทธ์ที 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมวันสุนทรภู่  
กลยุทธ์ที 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง :กิจกรรมไหว้ครูแบบบูรณาการสานสัมพันธ์สองศาสน์ที่ควนเจดีย์ ประจำปี 2560