1. ร้อยละของสถานศึกษาและ สพป.สข. 3 มีระบบการบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน

2. ระดับความสำเร็จ ของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

3. จำนวน ของสถานศึกษาที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดระบบการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ร้อยละ ของผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะการใช้สื่อเทคโนโลยีหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

6. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ที่มีประสิทธิภาพ

7. ร้อยละ ของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่อาเซียน

8. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น ม. 3, ป. 6 ( O-NET ) ของวิชาหลัก 5 กลุ่มสาระหลักในแต่ละปีการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

9. ร้อยละของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สมรรถนะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพทัดเทียมกับกลุ่มประเทศในอาเซียน

11. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้และใช้สื่อที่สอดคล้องตามหลักสูตร

12. ร้อยละ ของผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

13. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

14. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐาน

15. ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง