1. การบริหารจัดการขององค์กร

2. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทัดเทียมกับกลุ่มประเทศในอาเซียน

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการก้าวสู่อาเซียน

5. สร้างโอกาสทางการศึกษา