1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและการเรียนรู้สู่อาชีพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน พร้อมก้าวสู่อาเซียน
3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
5. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง