1. สพป.สงขลา เขต 3 และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และ ยึดหลักการมีส่วนร่วม

2. สถานศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

4. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ผู้เรียนความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

6. ประชากรวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สมรรถนะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศในอาเซียน

8. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ มีความปลอดภัยและมั่นคง