มุ่งผลสัมฤทธิ์ กัลยาณมิตรกับครู ปฏิรูปการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงก้าวสู่อาเซียน