ภายในปี 2562 สพป.สงขลา เขต 3 มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย อาศัยการมีส่วนร่วม บุคลากรเป็นมืออาชีพ สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่อาเซียน