ลำดับที่ ชื่อกลุ่มงาน e-mail  ที่สำหรับติดต่อ
1 อำนวยการ direction@sk3.go.th
2 ส่งเสริมการศึกษา edu@sk3.go.th
3 นโยบายและแผน plan@sk3.go.th
4 นิเทศและติดตาม nites@sk3.go.th
5 บุคคล personal@sk3.go.th
6 ตรวจสอบ check@sk3.go.th