ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3